به نام خدا

 

 

مجلات علمی پژوهشی که توسط دانشکده منتشر می شوند به شرح زیر می باشند:

 

FEDU-Jeld-F 

مجله پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت

 

 

 

 Psy-F

مجله پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره

 

 

 

Keab-F

مجله پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی

 

برای ورود به وبگاه مجله بر روی نام آن کلیک کنید. تمام اطلاعات لازم را می توانید از وبگاه مجله دریافت نمایید.