مقاله آقای دکتر کفاشان و همکاران که در مجله   Journal of Librarianship and Information Science-(2020-Q3) در سال 2020 منتشر شده است.

The dance of knowledge management strategies in libraries: The case of the libraries of the Iranian universities of medical science

Mojtaba Kaffashan Kakhki; Parvaneh Modiramani; Farzaneh Aminpour; Shahrbanoo Sadeghi-Gourji; Emad Ebrahimzadeh

Journal: Journal of Librarianship and Information Science

 

DOI: https://doi.org/10.1177/0961000620919789