مقاله آقای دکتر ایمان الله بیگدلی و همکاران که در مجله   Journal of Applied Neuropsychology: Adult در سال 2020 منتشر شده است.

 

Behavior Rating Inventory of Executive Function – adult version (BRIEF-A) in Iranian University students: Factor structure and relationship to depressive symptom severity

, , , &
 Journal: Journal of Applied Neuropsychology: Adult