برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 

ارائه دهنده : خانم مليحه محمدي فريزي

عنوان : “ رابطه بين وضعيت عملكردي بيمارعملكرد وخانواده وحمايت اجتماعي باسلامت روان مراقبان ... "

مقطع و رشته تحصيلي : ارشد، روان شناسي عمومي

زمان : ساعت 8.00      روز پنج شنبه 99/11/30

 

استاد

نام

رشته

استاد راهنما

دكترشهربانو عالي        

استادیار گروه روان شناسي

 

 

 

استاد مشاور

دکتر ایمان الله بیگدلی

استاد گروه روان شناسي

 

دكترفريبرز رضايي طلب

استاديار دانشگاه علوم پزشكي مشهد

 

 

 

استاد داور

دكترسيدمحسن فاطمي      

دانشیار گروه روان شناسي

 

 

 

 

 

داور و نماينده تحصيلات تكميلي

دكتر علي غنائي

استاد گروه روان شناسي