برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 

ارائه دهنده : آقای هادي صمديه

عنوان : “ پويايی هاي احساس تعلق دانشجويان به دانشگاه در بافتي انگيزشي"

مقطع و رشته تحصيلي : دكتري، روان شناسي تربيتي

زمان : ساعت 10.00      روز شنبه 99/12/2

 

استاد

نام

رشته

استاد راهنما

دكترحسين كارشكي        

دانشيار گروه روان شناسي مشاوره و تربيتي

 

 

 

استاد مشاور

دکتر سید امیر امین یزدی

استاد گروه روان شناسي مشاوره و تربيتي

 

دكترالهه حجازي

دانشيار گروه روان شناسي دانشگاه تهران

 

 

 

استاد داور

خانم دكترمريم بردبار

استادیار گروه روان شناسي مشاوره و تربيتي

 

 

 

 

 

داور و نماينده تحصيلات تكميلي

دكترسكينه سلطاني كوهبناني

استادیار گروه روان شناسي مشاوره و تربيتي

 

دكترحسن اسدزاده دهراني

دانشيار گروه روان شناسي تربيتي دانشگاه علامه طباطبايي