برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 

ارائه دهنده : خانم مليحه درخوش

عنوان : “ طراحي ،پياده سازي وارزيابي الگوي هستي شناختي حوزه تخصصي نقاشي بر…"

مقطع و رشته تحصيلي : علم اطلاعات ودانش شناسي

زمان : ساعت 9.30      روز یکشنبه 99/12/17

 

استاد

نام

رشته

استاد راهنما

دكترسيدرحمت الله فتاحي  

استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسي

 

 

 

استاد مشاور

دکتر شعله ارسطوپور

استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسي

 

 

 

 

 

 

استاد داور

خانم دكتراعظم صنعت جو

دانشيار گروه علم اطلاعات و دانش شناسي

دكترمرتضي كوكبي    

استاد دانشگاه شهيد چمران

 

 

 

داور و نماينده تحصيلات تكميلي

دکتر محسن نوکاریزی

استاد گروه علم اطلاعات ودانش شناسي