برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 

ارائه دهنده : خانم مليكا قهرمان زاده  

عنوان : “ كنش هاي اجرايي ونظم جويي هيجاني وكيفيت رابطه درزوجين مبتلا به اختلال نارسايي توجه   .... "

مقطع و رشته تحصيلي : دكتري، روان شناسي

زمان : ساعت 12.30      روز سه شنبه 99/12/19

 

استاد

نام

رشته

استاد راهنما

دكتر علي مشهدي

استاد گروه روان شناسی

 

 

 

استاد مشاور

دكترسيد علي كيميايي

دانشيار گروه روان شناسي مشاوره و تربيتي

 

دكتر زهره سپهري شاملو      

دانشيار گروه روان شناسي

 

 

 

استاد داور

دكترعلي غنايي

دانشيار گروه روان شناسی

 

 

 

 

 

داور و نماينده تحصيلات تكميلي

دكتر ايمان الله بيگدلي

استاد گروه روان شناسي

 

دكترخدابخش احمدي

   استاد مشاوره دانشگاه بقيه الله