برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 

ارائه دهنده : آقای سعيد محمدنيا

عنوان : “ الگويابي وتدوين چارچوب تبيني افسردگي اساسي براساس كنش هاي اجرايي مغزبه ميانجي گري ... "

مقطع و رشته تحصيلي : دكتري، روان شناسي

زمان : ساعت 12.15      روز سه شنبه 99/12/25

 

استاد

نام

رشته

استاد راهنما

دكتر ايمان الله بيگدلي      

استاد گروه روان شناسی

 

 

 

استاد مشاور

دكتر علي مشهدي

استاد گروه روان شناسی

 

دكتر علي غنايي

دانشيار گروه روان شناسی

 

 

 

استاد داور

دكترحميدرضا آقامحمديان  

استاد گروه روان شناسي

 

 

 

 

 

داور و نماينده تحصيلات تكميلي

دكتر سيدعلي كيميايي

دانشيار گروه روان شناسي مشاوره و تربيتي

 

دكترحسين زارع

استاد روانشناسي دانشگاه پيام نور