برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 

ارائه دهنده : خانم عاطفه شريعتي

عنوان : “شناسايي ملاك ها ونشانگرهاي ارزيابي تكاليف يادگيري برنامه توسعه مديران شركت هاي صنعتي "

مقطع و رشته تحصيلي : ارشد مديريت آموزشي

زمان : ساعت 00.10      روز یک شنبه 1400/1/22

 

استاد

نام

رشته

استاد راهنما

دكتر مرتضي كرمي

دانشيار گروه مطالعات بر نامه درسي و آموزش

 

 

 

استاد مشاور

دكتر حسین کارشکی

دانشيار گروه روان شناسي مشاوره و تربيتي

 

 

 

 

 

 

استاد داور

دكتر رضوان حسينقلي زاده

دانشيار گروه مديريت آموزشي وتوسعه منابع انساني

 

 

 

 

 

داور و نماينده تحصيلات تكميلي

دكتر داوود قرونه

استادیار گروه مديريت آموزشي وتوسعه منابع انساني