برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 

ارائه دهنده : آقاي محمدرضاحاجي محمدرفيع

عنوان : “تبيين ديدگاه انسان شناختي ملاصدرا واشارات تربيتي آن براي اهداف واصول تربيت ديني ..."

مقطع و رشته تحصيلي : فلسفه تعلیم و تربیت

زمان : ساعت 00.16      روز  شنبه 1400/1/28

 

استاد

نام

رشته

استاد راهنما

دكترابوالفضل غفاري

استاد يارگروه مباني تعليم و تربيت دانشگاه فردوسي مشهد

 

 

 

استاد مشاور

دكتر جهانگیر مسعودی

استاد گروه فلسفه وحكمت اسلامي دانشگاه فردوسي مشهد

 

 دكتر محسن ايماني

 دانشيار دانشگاه تربيت مدرس

 

 

 

استاد داور

دکتر عباس جوارشکیان

دانشيار گروه فلسفه وحكمت اسلامي دانشگاه فردوسي مشهد

 دكترحسن علي بختيار نصرآبادي  

 دانشيار گروه علوم تربيتي دانشگاه اصفهان

 

 

 

داور و نماينده تحصيلات تكميلي

دكترطاهره جاويدي  

دانشيار گروه مباني تعليم وتربيت دانشگاه فردوسي مشهد