مقاله آقاي دكتر حسن بهزادي و همكاران كه در مجلهکه Journal of Information Science (2021-Q2)  در سال 2021 منتشر شده است

  

Identifying effective cognitive biases in information retrieval

Gomroki G, Behzadi H, Fattahi R, Salehi Fadardi

 Journal: Journal of Information Science

 DOI: https://doi.org/10.1177/01655515211001777