انتصاب آقاي دكتر بهروز مهرام به سمت جانشين دبير علمي همايش

با سلام و احترام،

ضمن تشكر از اعلام آمادگي حضر‌ت‌عالي و بنا به پيشنهاد گروه مطالعات برنامه درسي و آموزش و با عنايت به تجارب ارزنده، جناب‌عالي را به عنوان جانشين دبير علمي همايش «هويت ايراني برنامه درسي و آموزش در عصر پسا كرونا» منصوب مي نمايم. اميد است با بهره گيري از تمامي ظرفيت‌ها و امكانات موجود و با حضور جناب‌عالي شاهد برگزاري همايشي با شكوه باشيم.

 

دکتر حسین جعفری ثانی

دبير كميته علمي همايش هجدهم انجمن مطالعات برنامه درسي ايران