دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان دانشگاه اثرگذار در برنامه ریزی درسی آموزش عالی ایران شناخته شد.

دانشگاه فردوسی مشهد توسط مقام عالی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری به پاس اثرگذاری در برنامه ریزی درسی در آموزش عالی ایران مورد تقدیر قرار گرفت.

این مهم را که با مشارکت اعضا محترم هیات علمی دانشکده از جمله جناب آقای دکتر کرمی به ثمر نشسته است را خدمت تمامی همکاران تبریک می گوییم.