گزارش دومین مدرسه تابستانی شناخت و توجه

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی (تابستان 1394)

 

   «علوم شناختی و توجه» در زمره مباحث نوینی است که با رویکرد های میان رشته ای در محیط های دانشگاهی در حال رشد و نمو است. مباحث نظری و عملی مطرح شده در این حوزه، تغییرات بسیاری را فرا رو روانشناسان و متخصصان علوم مختلف قرار داده است. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری ستاد علوم شناختی کشور، دفتر آموزش های عالی آزاد این دانشکده و با حمایت معاونت آموزشی و دانشجویی این دانشکده، تا کنون اقدام به برگزاری دو مدرسه تابستانی در زمینه شناخت و توجه نموده و پیشگام توسعه نظری و عملی این حوزه می باشد. در ادامه گزارش کوتاهی از مباحث طرح شده در این مدرسه تابستانی ارائه می شود:

     اولین کارگاه توسط آقای دکتر علی مقیمی عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. در این کارگاه، دکتر مقیمی به بیان آثار فیزیولوژیک توجه پرداخته و نقش ساختارهای مغزی در جهت گیری توجه را با رویکرد سنجش آزمایشگاهی تبیین کرد.

a2

کارگاه مبانی عصب شناختی توجه: دکتر علی مقیمی (شنبه 07/06/1394)

 

دومین کارگاه توسط آقای دکتر عطا عقیلیان روانپزشک و متخصص اعصاب و روان با موضوع سنجش و تشخیص آسیب های شناختی با تاکید بر توجه برگزار شد. دکتر عقیلیان ضمن بیان پیشینه و مبانی نظری این بحث، به تشریح روش ها و ابزارهای سنجش توجه و آموزش آزمون های مورد استفاده آن پرداخت. 

 

 

 

Kargah

 

 

a1

کارگاه سنجش و تشخیص آسیب های شناختی با تاکید بر توجه: دکتر عطا عقیلیان (یکشنبه 08/06/1394)

 

 

     سومین کارگاه توسط آقای دکتر مسعود فضیلت پور، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان با موضوع برنامه ریزی و اجرای آزمایش های توجه با نرم افزارهای متن باز برگزار شد. دکتر فضیلت پور به آموزش عملی نرم افزار متن باز Open Sesame پرداخت.

 

a6

 

کارگاه برنامه نویسی در پژوهش توجه: دکتر مسعود فضیلت پور (دوشنبه 09/06/1394)

 

     چهارمین کارگاه این مدرسه تابستانی نیز توسط آقای دکتر وحید نجاتی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران با موضوع توانبخشی عمومی / اختصاصی توجه برگزار شد. دکتر نجاتی به تشریح مبانی توابخشی شناختی پرداخته و ضمن بیان روش های نظری و عملی ارزیابی در این حوزه، به آموزش عملی برنامه توانبخشی شناختی پارس پرداخت.

 

 

 

Kargah

 

کارگاه توانبخشی عمومی: اختصاصی توجه: دکتر وحید نجاتی (سه شنبه 10/06/1394)

 

   پنجمین کارگاه نیز با محوریت های «بازتوانی اختصاصی توجه» توسط آقای دکتر جواد صالحی فدردی و «دیدگاه رشد یکپارچه به توجه» توسط آقای دکتر امیر امین یزدی اعضاء هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. دکتر صالحی فدردی به تبیین تورش توجه و معرفی برنامه بازتوانی کنترل توجه به شیوه عملی پرداخت و دکتر امین یزدی به بیان آسیب شناسی و روش های درمانی اختلال توجه و تشریح مبانی رویکرد رشد یکپارچه پرداخت.

Kargah2

 

کارگاه بازتوانی/ اختصاصی توجه: دکتر جواد صالحی فدردی (چهارشنبه 11/06/1394)

kargah3

کارگاه دیدگاه رشد یکپارچه (DIR) به توجه: دکتر امیر امین یزدی (چهارشنبه 11/06/1394)

 

     آخرین کارگاه این مدرسه تابستانی نیز با محوریت موضوعی سنجش اکولوژیک (بوم شناختی) نظام اجرایی مغز (JEF) به نیابت از آقای دکتر آشوک جانساری استاد دانشگاه لاندر بریتانیا توسط خانم مهسا سمیعی فرد ارائه و در پایان جلسه نقد و بررسی و جمع بندی دومین مدرسه تابستانی شناخت و توجه برگزار گردید. شرکت کنندگان در این مدرسه تابستانی پس از شرکت در آزمون این مدرسه موفق به اخذ میانگین نمره 30/19 شدند و به طور میانگین 85% از شرکت در این دوره اعلان رضایت داشته و خواهان تداوم برگزاری کارگاه های مستمر ماهانه در حیطه علوم شناختی بودند.

a5

اختتامیه دومین مدرسه تابستانی شناخت و توجه (پنجشنبه 12/06/1394)