انتصاب دكتر مشهدی به سمت معاون پژوهش و فناوری دانشكده علوم تربيتی و روانشناسی

 
 
انتصاب دكتر  مشهدی به سمت معاون پژوهش و فناوری دانشكده  علوم تربيتی و روانشناسی

دكتر محمد كافي، رئيس دانشگاه فردوسی مشهد، در حكمي دکتر علی مشهدی ، دانشیار گروه آموزشی روان شناسی دانشگاه را به مدت دو سال، به سمت معاون پژوهش و فناوري دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي منصوب كرد.

ریاست مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه در سالهای 89 الی 93 و مدیریت گروه آموزشی روان شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه در سالهای 93 الی 95 از سوابق اجرایی دکتر مشهدی  می باشد.