انتصاب دكتر محمدجواد اصغری ابراهيم آباد به سمت مدير گروه روان شناسی

 
انتصاب دكتر محمدجواد اصغری ابراهيم آباد به سمت مدير گروه روانشناسی

دكتر محمد كافي، رئيس دانشگاه فردوسی مشهد، در حكمي دكتر محمدجواد اصغري ابراهيم آباد ، استادیار گروه آموزشی روان شناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی را به مدت دو سال، به سمت مدير گروه روان شناسي این دانشکده منصوب كرد.

در قسمتی از حکم امده است :

ضروري است برنامه مدون گروه را منطبق بر رويكردهاي آموزشي و پژوهشي دانشكده و براساس سند راهبردي دانشگاه تهيه و اجراي آن را با بهره‌گيري از توان موجود در گروه در اولويت كاري خود قرار دهيد. نظارت و اعمال مديريت بر كاركنان گروه در راستاي پاسخگويي به نيازهاي آموزشي و پژوهشي ساير همكاران و دانشجويان و استفاده از همه ظرفيت‌هاي گروه در جهت صرفه و صلاح دانشگاه مورد تأكيد و انتظار مي‌باشد.