انتصاب مدير گروه آموزشی علوم تربيتی

 
Akrami-1

دكتر محمد كافي، رئيس دانشگاه فردوسی مشهد، در حكمي دكتر مرتضي كرمي ، دانشیار گروه آموزشی علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی را به مدت دو سال، به عنوان مدير گروه آموزشي علوم تربيتي این دانشکده منصوب كرد.

در قسمتی از این حکم آمده است :

ضروري است برنامه مدون گروه را منطبق بر رويكردهاي آموزشي و پژوهشي دانشكده و براساس سند راهبردي دانشگاه تهيه و اجراي آن را با بهره‌گيري از توان موجود در گروه در اولويت كاري خود قرار دهيد. نظارت و اعمال مديريت بر كاركنان گروه در راستاي پاسخگويي به نيازهاي آموزشي و پژوهشي ساير همكاران و دانشجويان و استفاده از همه ظرفيت‌هاي گروه در جهت صرفه و صلاح دانشگاه مورد تأكيد و انتظار مي‌باشد.

مسئول کمیته برنامه ریزی درسی دانشگاه از سال 94 تاکنون از سوابق اجرایی دکتر کرمی می باشد.