واحد های پژوهشی

هسته پژوهشی روانشناسی سازمانی

هسته پژهشی روانشناسی بالینی و توسعه مهارت های زندگی

هسته پژوهشي علوم شناختي