نشست علمی ابزارهای تکنولوژی علوم شناختی در تشخیص و درمان اختلالات روانی

 

نشست علمی ابزارهای تکنولوژی علوم شناختی در تشخیص و درمان اختلالات روانی در دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی برگزار شد.

بنا به گزارش خبرنگار روابط عمومی دانشگاه مستقر در دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی نشست علمی معرفی ابزار های تکنولویک علوم شناختی در تشخیص و درمان اختلالات روانی با سخنرانی آقای دکتر علی غنایی چمن آباد دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد و همراهی آقایان حمید ذوالفقاری دانشجوی دکتر روان شناسی و علی سلیمانی دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اعصاب بالینی دانشگاه گروتینگن هلند صبح امروز سه شنبه 23 آذر 1395 ساعت 10 در سالن شورای دانشکده برگزار شد.