اسامي و محل خدمت كاركنان دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي

 

رديف

نام خانوادگی

نام

واحد محل خدمت

1

ابرش جغری

عباسعلی

اداره امور عمومی

2

احمدی بجنوردی

محمد مهدی

اداره امور عمومی

3

اسداله زاده

آمنه

مهد کودک دانشکده

4

اصغری

محمود

اداره امور عمومی

5

برسلانی

رقيه

مسئول دفتر ریاست

6

بينش

سيد محمد

مسئول روابط عمومی

7

پورسروقد

مرضيه

اداره خدمات آموزشی و دانشجويي

8

جانانه

صديقه

مهد کودک دانشکده

9

خصاص

زهرا

مهد کودک دانشکده

10

رجبی باغدار

احمد

کارشناس معاونت پژوهشی

11

زينلی چهکند

اکرم

کارشناس گروه کتابداری

12

سجادی

محمد باقر

رئیس اداره خدمات آموزشی ودانشجوئی

13

شهرياری

امير

مسئول بخش رایانه

14

طلاکوب

مينا

رئيس کتابخانه (معاونت پژوهشی)

15

فطرسی

معصومه

کلينيک مشاوره و روان شناسی

16

فکوری

 

مهد کودک دانشکده

17

فياض صابری

محمد رسول

دفتر نشر

18

قائمی طلب

سيد محمد

گروه کتابداری

19

کاظمی

پروانه

کارشناس گروه روان شناسی

20

مرادی

کبری

مهد کودک دانشکده

21

مقيمی

زهرا

رئيس مهد کودک

21

مهاجر

عليرضا

کارشناس گروه علوم تربیتی

22

نابب‌زاده طرقبه

نيره

مهد کودک دانشکده

23

نقدی دولو

خواجه علی

کارشناس گروه کتابداری

24

 

 

 

25

 

 

 

26

 

 

 

27

 

 

 

28

 

 

 

29

 

 

 

30