جناب آقای دکتر محمد کافی رییس محترم دانشگاه فردوسی مشهد طی نامه ای به مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی، آقای دکتر مجتبی کفاشان را به عنوان نماینده تام الاختیار فرهنگی دانشگاه فردوسی مشهد در کمیته فرهنگی جهان اسلام مشهد 2017 معرفی نمودند.

 kafashan