به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" مقايسه انگيزش پيشرفت و عزت نفس دانش آموزان مدارس مختلط و تك جنسيتي"

 

ارائه دهنده :

خانم الهه توانا

رشته تحصيلي : روان شناسي تربيتي

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       روز دوشنبه مورخ 95/11/9 ساعت -/10

 

استاد راهنما

دكتر غفاري

فلسفه تعلیم و تربیت

استاد مشاور

دكتر سلطانی

روانشناسي كودكان استثنايي

استاد داور

دكتر کارشکی

روان شناسي تربيتي

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر کیمیایی

مشاوره