آقای علی رضا دواتی مدیر محترم امور عمومی دانشکده، در مسابقات تیراندازی هشتمین جشنواره ورزشی کارکنان و هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، مقام اول در تیراندازی با تفنگ را کسب کرد.

ضمن تشکر از زحمات ایشان در مدیریت امور عمومی، کسب مقام فوق را به ایشان تبریک می گوییم.

Davati-1

 

هیئت علمی و کارکنان دانشکده