سخنرانی علمی:

 

" نظام آموزشی آلمان و بهسازی منابع انسانی"

 

سخنران: آقای دکتر رالف لینگن

 

 زمان :  دوشنبه 18 بهمن 95  ساعت 10 صبح

 

مکان : دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی- سالن شورای 1

 

معاونت پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی