به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" بررسي اثربخشي طرحواره درماني بركاهش فرسودگي شغلي و بهبود رضايت شغلي كاركنان كارخانه توس چيني "

 

ارائه دهنده :

آقاي مهدي مسگر خراساني

رشته تحصيلي : روانشناسي باليني

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       روز یکشنبه مورخ 95/11/17 ساعت -/13

 

استاد راهنما

آقاي دكتر آقا محمديان

روان شناسي

استاد مشاور

آقاي دكتر اصغري ابراهيم آباد

روان شناسي

استاد داور

آقاي دكتر طالبيان

روان شناسي

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

آقاي دكتر بيگدلي

روان شناسي