به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" نقش فردگرايي و جمع گرايي همسران در پيش بيني رضايت زناشويي با نقش تعديل كننده مسير شادماني "

 

ارائه دهنده :

خانم شهره دهقان

رشته تحصيلي : روان شناسي عمومي

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       روز سه شنبه مورخ 95/11/19 ساعت -/12

 

استاد راهنما

دكتر سپهري

روانشناسي

استاد مشاور

دكتر صالحي

روانشناسي سلامت

استاد مشاور

دكتر اصغرپورماسوله

جامعه شناسي

استاد داور

دكتر طالبيان شريف

روانشناسي بالینی

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتركيميايي

مشاوره