به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" مقايسه اثربخشي گروه درماني مبتني بر روابط موضوعي با گروه درماني هيجان مدار بر كيفيت روابط موضوعي وهم وابستگي در زنان افسرده "

 

ارائه دهنده :

خانم الهام بالندري

رشته تحصيلي : روانشناسي باليني

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 95/11/21 ساعت – 9.30

 

استاد راهنما

دكترقنبري    

مشاوره

استاد داور

دكتر طالبيان شريف  

روان شناسی

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر آقامحمديان  

روانشناسي