شورای گسترش آموزش عالی در جلسه مورخ 95/10/25 ، با ایجاد رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه فردوسی مشهد موافقت قطعی نمود. پذیرش دانشجو در این رشته منوط به تامین شرایط علمی، آموزشی و اعتبارات مالی است.