سمینار آموزشی هیپنوتیزم پلی به آن سوی روان شناسی، ظهر روز دوشنبه 25 بهمن در آمفی تاتر دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

 

Hypno