به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" تربيت اخلاقي كودكان سرور براساس آموزه هاي اسلام"

 

ارائه دهنده :

خانم فاطمه موحدي پارسا

رشته تحصيلي : فلسفه تعليم و تربيت

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 95/11/28 ساعت – 10.00

 

استاد راهنما

دكتر جاويدي

 فلسفه تعليم و تربيت

استاد مشاور

دكتر شعباني

 فلسفه تعليم و تربيت

استاد مشاور

دكتر باقري

 فلسفه تعليم و تربيت

استاد داور

دكتر قنديلي

برنامه ريزي درسي

استاد داور

دكتر بهشتي

 فلسفه تعليم و تربيت

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

 دكترغفاري

 فلسفه تعليم و تربيت