به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" نقش كنش هاي اجرايي و سبك هاي دلبستگي در پيش بيني سرمايه روان شناختي  دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد"

 

ارائه دهنده :

خانم سميه باقرزاده

رشته تحصيلي : روانشناسي عمومي

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 95/11/30 ساعت – 9.00

 

استاد راهنما

 دكترعبد خدايي

   روانشناسي  تربيتي      

استاد مشاور

دكتر مشهدي     

 روانشناسي

استاد داور

نادر باقري 

  روانشناسي  كودكان استثنايي     

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

 دكتر آقامحمديان

 روانشناسي