به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" اثربخشي هنر درماني بيانگر گروهي بر مشكلات درون سازي شده و نيمرخ هيجاني كاركردي كودكان بي سرپرست و بد سرپرست"

 

ارائه دهنده :

خانم نفيسه عيدگاهيان طرقبه

رشته تحصيلي : روانشناسي عمومي

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 95/11/30 ساعت – 12.00

 

استاد راهنما

  دكتر شهربانو عالي   

   روانشناسي  تربيتي      

استاد مشاور

دكتر اصغري نكاح 

  روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي

استاد داور

دكترطالبيان شريف  

 روانشناسي باليني  

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر امين يزدي       

      روانشناسي تربيتي رشد