به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

"  بررسي مقايسه اي رابطه ي راهبردهاي تنظيم شناختي هيجاني سازگار و ناسازگار مادران با و بدون كودكان داراي نشانگان اختلال نافرماني مقابله اي "

 

ارائه دهنده :

خانم ناهيد پارسائي

رشته تحصيلي : روانشناسي باليني

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 95/11/30 ساعت – 12.00

 

استاد راهنما

دكترآقامحمديان  

   روانشناسي 

استاد مشاور

 دكتر طبيبي 

  روانشناسي

استاد داور

 دكتر معيني زاده

 روانشناسي باليني  

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

 دكترمشهدي 

      روانشناسي