به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

"  اثربخشي طرحواره درماني گروهي بر عزت نفس ، سازگاري اجتماعي و كاهش نشانگان اختلال سلوك نوجوانان كانون اصلاح و تربيت مشهد"

 

ارائه دهنده :

خانم پروانه پريشان اركي

رشته تحصيلي : مشاوره خانواده

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 95/11/28 ساعت – 10.00

 

استاد راهنما

دكترقنبري  

   مشاوره 

استاد مشاور

 دكتر اصغري نكاح 

  روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي

استاد داور

 نادر باقري   

روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

 دكتراقامحمديان 

      روانشناسي