به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

"  تبيين سهم عوامل موثر بر رعايت اخلاق پژوهش در دانشجويان و مقايسه سهم آن ها در زير گروه هاي مختلف تحصيلي"

 

ارائه دهنده :

خانم رويا پورحاجي

رشته تحصيلي : تحقيقات آموزشي

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 95/12/7 ساعت – 12.00

 

استاد راهنما

دكتر مهرام

  برنامه ريزي درسي

استاد مشاور

دكتر كارشكي

 روانشناسي تربیتی

 

دكتر جاويدي 

فلسفه تعليم و تربيت

استاد داور

 دكتر كرمي

  مديريت آموزشي 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر  امين خندقي  

    برنامه ريزي درسي