به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

"  تبيين چگونگي تغيير دانش نظري و عملي معلمان در اجراي برنامه درسي جديد رياضي و پيامدهاي آن براي برنامه درسي ضمن خدمت آنان "

 

ارائه دهنده :

خانم اعظم زرقاني

رشته تحصيلي : برنامه ريزي درسي

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 95/12/8 ساعت – 11.00

 

استاد راهنما

دكتر امين خندقي  

برنامه ريزي درسي

استاد مشاور

دكتر شعباني

فلسفه تعليم و تربيت

استاد مشاور

دكترنعمت الله موسي پور

برنامه ريزي درسي

استاد داور

دكتر كرمي

برنامه ريزي درسي

استاد داور

دكتركورش فتحي واجارگاه

برنامه ريزي درسي

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكترجعفري ثاني 

برنامه ريزي درسي