دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری مرکز جامع آرن و با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های علوم شناختی معاونت علمی ریاست جمهوری برگزار می کند

 

 

photo 2017-02-28 08-04-32