به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

"  ساخت و اعتباريابي مقياس خود تنظيمي پژوهشي براي دانشجويان تحصيلات تكميلي "

 

ارائه دهنده :

آقاي محمد كوهي

رشته تحصيلي : تحقيقات آموزشي

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 95/12/21 ساعت – 12.00

 

استاد راهنما

دكتر كارشكي

روان شناسی تربیتی

استاد مشاور

دكترمهرام

برنامه ریزی درسی

استاد داور

دكتر بيگدلي

روان شناسی

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتراصغري نكاح

  روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي