به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

"  طراحي الگوي برنامه بهسازي فردي مديران دانشگاهي   "

 

ارائه دهنده :

خانم  كبري امامي

رشته تحصيلي : مدیریت آموزشي

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 95/12/21 ساعت – 12.30

 

استاد راهنما

دكتر كرمي

برنامه ریزی درسی

استاد مشاور

دكتر آهنچيان

فلسفه آموزش و پرورش

استاد داور

دكتر قرونه

  مديريت آموزشي

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر حسينقلي زاده      

    مديريت آموزشي