شرکت دانش بنیان آوین دوره آموزش مهارت های گوناگون برای کودکان را با همکاری مهد کودک دانشکده علوم تربیتی برگزار میکند.

 

photo 2017-04-08 10-44-07