سخنرانی علمی

 

موضوع : نگاهی به مفهوم  "نوازه " و کاربرد آن در آموزش

 

سخنران: آقای دکتر رضا پیشقدم

عضو هیات علمی گروه زبان انگلیسی و گروه علوم تربیتی

 

 

مکان : سالن شورای شماره یک

زمان : دوشنبه  96/2/18     ساعت : 10 صبح

 

معاونت پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی