سخنرانی علمی

 

موضوع : افراد دوزبانه و توانایی های شناختی

 

سخنران: خانم زینب عبدالله زاده

دانشجوی دوره دکتری روانشناسی

 

مکان : سالن اجتماعات ساختمان تحصیلات تکمیلی

زمان : شنبه  23/ 2/96     ساعت : 12-13

 

معاونت پژوهشی دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی