سخنرانی علمی

 

موضوع : همبسته های شناختی نارساخوانی

( شناخت و سنجش )

 

 

سخنران: خانم مریم حسن زاده اول

دانشجوی دوره دکتری روانشناسی

 

 

مکان : سالن اجتماعات ساختمان تحصیلات تکمیلی

زمان : چهارشنبه  27/ 2/96     ساعت : 10 صبح

 

معاونت پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی