به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

"  ثربخشي مصاحبه انگيزشي بركاهش خوردن هيجاني و كاهش اضطراب در افراد چاق : نقش تعديل گر تكانش گري"

 

ارائه دهنده :

آقاي محمد جواد  رباني پارسا

رشته تحصيلي : انشناسي باليني

 

تاريخ جلسه دفاعيه :    سه شنبه   مورخ 96/2/26 ساعت – 12.00

کلاس 104

استاد راهنما

دكتر مشهدي

روان شناسی

استاد مشاور

دكتر بيگدلي

روان شناسی

استاد داور

دكتر معيني زاده

روان شناسی

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتركيميايي

مشاوره