بسمه تعالی

 

سخنرانی علمی

نقد منطق ارائه دروس نظریه زنجیره های مرحله ای هب ( با نگاهی به فلسفه کانتی ) در مفهوم یادگیری

 

سخنران: سیده پروین صائمین

دانشجوی دکتری  فلسفه تعلیم وتربیت

 

مکان : سالن شورای شماره دو

زمان : دوشنبه  1/3/96     ساعت : 12 الی 14

 

معاونت پژوهشی دانشکده علوم تربیتی وروان شناسی