دوره آموزشی کاربست مدیریت دانش و یادگیری سازمانی ویژه مدیران و پرسنل قطار شهری مشهد برگزار شد.

بنا به گزارش خبرنگار روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد مستقر در دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دوره آموزشی کاربست مدیریت دانش و یادگیری سازمانی توسط دکتر مجتبی کفاشان عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی و مدیر کالج آموزش های آزاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی در قالب دوره های آموزشی کالج دانشگاه ویژه پرسنل قطار شهری مشهد روز چهارشنبه 3 خرداد به مدت 4 ساعت در دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.