به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

"  شناسايي كدهاي اخلاقي رهبري آموزشي بر مبناي آموزه هاي نهج البلاغه "

 

ارائه دهنده :

خانم آسيه نجفي

رشته تحصيلي : مديريت آموزشي

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 96/4/ 14   ساعت – 11.15

کلاس 104

استاد راهنما

دكتر حسينقلي زاده

مديريت آموزشي  

استاد مشاور

دكترغفاري

فلسفه تعليم و تربيت

استاد مشاور

دكتر قنبري

         مشاوره

استاد داور

دكتر قرونهء

مديريت آموزشي

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر سعيدي رضواني

 برنامه ريزي درسي