به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

"  اثربخشي روان درماني گروهي هيجان مدار بر افزايش اميد و بخشودگي بين فردي در نشانگان ضربه عشق"

 

ارائه دهنده :

خانم مژگان گرايلي

رشته تحصيلي : روانشناسي باليني

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 96/4/ 18   ساعت – 11.00

کلاس 104

استاد راهنما

دكتر آقامحمديان    

مشاوره

استاد مشاور

دكتر اصغري ابراهيم آباد  

روان شناسی تربیتی

استاد داور

دكتر طالبيان شريف

روان شناسی تربیتی

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

نادر باقري

روانشناسي كودكان استثنايي