به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

"  شناسايي و توصيف ويژگي هاي الگوي رهبري غالب در مدارس دوره دوم متوسطه "

 

ارائه دهنده :

خانم سميه زارع

رشته تحصيلي : مديريت آموزشي

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 96/4/ 21   ساعت – 14.00

کلاس 104

استاد راهنما

دكتر حسينقلي زاده    

  مديريت آموزشي

استاد مشاور

دكترمهرام

برنامه ریزی درسی

استاد داور

دكترقرونهء

  مديريت آموزشي

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر آهنچيان

فلسفه تعلیم و تربیت