به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

"  مقايسه انواع مشكلات توجه در دانش ْآموزان پسر با اختلال خواندن و اختلال رياضي با دانش آموزان عادي دوره ابتدايي شهر مشهد "

 

ارائه دهنده :

خانم مريم شخصي خازني

رشته تحصيلي : روانشناسي تربيتي

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 96/4/ 18   ساعت – 12.00

کلاس 104

استاد راهنما

دكتر سلطاني

    روانشناسي كودكان استثنايي 

استاد مشاور

دكتراصغري نكاح 

روانشناسي  و آموزش كودكان استثنايي

استاد داور

دكتر غنايي  

 علوم اعصاب شناختي

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر غفاري

فلسفه تعلیم و تربیت